NIR-II-Excitable Dye-Loaded Nanoemulsions for Two-Photon Microscopy Imaging of Capillary Blood Vessels in the Entire Hippocampal CA1 Region of Living Mice

Hitomi Matsuura, Ryosuke Kawakami, Maki Isoe, Masaharu Hoshihara, Yuya Minami, Kazuki Yatsuzuka, Teruko Tsuda, Masamoto Murakami, Yasutaka Suzuki, Jun Kawamata, Takeshi Imamura, Shingo Hadano, Shigeru Watanabe, Yosuke Niko
ACS Appl Mater Interfaces. 2022 Sep 14;14(36):40481-40490. doi: 10.1021/acsami.2c03299. Epub 2022 Sep 5.
PMID: 36063083 DOI: 10.1021/acsami.2c03299

Identification of Quiescent LGR5+ Stem Cells in the Human Colon

Keiko Ishikawa, Shinya Sugimoto, Mayumi Oda, Masayuki Fujii, Sirirat Takahashi, Yuki Ohta, Ai Takano, Kazuhiro Ishimaru, Mami Matano, Kosuke Yoshida, Hikaru Hanyu, Kohta Toshimitsu, Kazuaki Sawada, Mariko Shimokawa, Megumu Saito, Kenta Kawasaki, Ryota Ishii, Koji Taniguchi, Takeshi Imamura, Takanori Kanai, Toshiro Sato
Gastroenterology. 2022 Nov;163(5):1391-1406.e24. doi: 10.1053/j.gastro.2022.07.081. Epub 2022 Aug 11.
PMID: 35963362 DOI: 10.1053/j.gastro.2022.07.081

Aryl hydrocarbon receptor signals in epithelial cells govern the recruitment and location of Helios+ Tregs in the gut

Yusuke Yoshimatsu, Tomohisa Sujino, Kentaro Miyamoto, Yosuke Harada, Shun Tanemoto, Keiko Ono, Satoko Umeda, Kosuke Yoshida, Toshiaki Teratani, Takahiro Suzuki, Yohei Mikami, Nobuhiro Nakamoto, Nobuo Sasaki, Kaoru Takabayashi, Naoki Hosoe, Haruhiko Ogata, Kazuaki Sawada, Takeshi Imamura, Akihiko Yoshimura, Takanori Kanai
Cell Rep. 2022 May 10;39(6):110773. doi: 10.1016/j.celrep.2022.110773.
PMID: 35545035 DOI:10.1016/j.celrep.2022.110773